1– در چاپ رول بر خلاف چاپ شیت، سرعت چاپ بسیار زیاد است به طوری که دستگاه چاپ رول در یک ساعت می‌تواند ۶۰۰۰۰ نسخه از فرم خروجی داشته باشد.در چاپ شیت سرعت چاپ حداکثر ۱۰۰۰۰ نسخه در ساعت است.

۲– در چاپ رول دستگاه چاپ عملیات تا کردن را همزمان با فرآیند چاپ انجام می‌دهد.این موضوع سرعت صحافی خروجی‌های دستگاه رول را افزایش می‌دهد.

و مورد آخر در چاپ رول سطح چاپ به صورت پشت و رو همزمان چاپ می‌شود اما در اغلب دستگاه‌های شیت دو روی فرم چاپی به صورت مجزا از هم چاپ می‌شوند.